25-ročná záruka

priemerna-zivotnost-kabelaze
 

Investor získava záruku priamo od Legrand

Výkonnosť inštalácie musí zostať nezmenená počas celej doby životnosti. Preto Legrand garantuje výkonnosť systému a jednotlivých optických aj metalických komponentov LCS3 na dobu 25 rokov.

Investície verzus životnosť

Priemerná životnosť kabeláže mnohonásobne presahuje životnosť aktívnych prvkov, ktoré sa na kabeláž pripájajú. Na kabeláž 1. generácie pripojíme 3 až 5 generácií switchov, serverov a užívateľských počítačov. Napriek tomu, že náklady na pasívnu infraštruktúru sú zanedbateľné, často predstavujú investičnú položku, v ktorej sa hľadajú úspory a dochádza ku kompromisom v kvalite.

 

Základné informácie o záruke

LCS3, to nie sú iba produkty, je to kompletný ekosystém vrátane inštalácie. Vďaka certifikačnému systému partnerov pokrývajúcemu normy z pohľadu návrhu, ako aj inštalácie systémov štruktúrovanej kabeláže Legrand garantuje nielen výkonnosť jednotlivých komponentov, ale aj celej inštalácie fungujúcej v reálnej prevádzke.

zakladne-informacie-o-zaruke
 

Výhody pre koncového užívateľa

Vyžiadaním 25-ročnej priamej systémovej záruky si koncový užívateľ zabezpečí:

 • Navrhnuté technické riešenie v projektovej fáze skontrolujú špecialisti z Legrandu. V prípade nutnosti ho zoptimalizujú tak, aby sa dosiahol maximálny výkon a flexibilita. (Záruku si treba vyžiadať pred začiatkom projektu. V prípade ďalších podrobností a podmienok kontaktujte Legrand.)
 • Inštaláciu vykoná certifikovaný partner. Takýto partner má vyškolený personál, pozná produkty Legrandu a úzko s Legrand-om spolupracuje.
 • Na samotnú inštaláciu dohliadajú špecialisti z Legrandu. Inštalácia sa premeria schválenýmmeracím zariadením a výsledky sa vyhodnotia voči požiadavkám noriem.
 • Špecialisti z Legrandu sú neustále k dispozícii koncovému užívateľovi, ako i certifikovanémupartnerovi.
 • Na produkt aj samotnú inštaláciu poskytne Legrand 25-ročnú záruku priamo koncovému užívateľovi. Ak sa ktorákoľvek časť inštalácie ukáže ako nevyhovujúca, Legrand pokryje náklady na výmenu. (V prípade, že certifikovaný partner ukončil podnikateľskú činnosť.)

 

 

Produkty pokryté zárukou

Legrand garantuje prenosové parametre metalických a optických prepojov. Keďže srdcom celého systému je dátový rozvádzač, v ktorom sú tieto prepoje ukončené, takisto je zahrnutý do záruky. Záruka pokrýva nasledujúce produkty:

 • metalické ukončenia
 • metalické káble
 • metalické patch káble
 • optické ukončenia
 • optické káble
 • optické patch káble
 • rozvádzače

 

 

Prečo požadovať priamu záruku?

Nejde len o samotné produkty, ale najmä o vytvorenie úzkej spolupráce s Legrandom. Vyžiadaním 25-ročnej priamej systémovej záruky si koncový užívateľ zabezpečí využitie know-how výrobcu v každej fáze svojho projektu – pri návrhu, počas inštalácie, pri meraní i počas celej doby užívania.