Odborné články

19.06.2020

 

Ako dobre máte naštudované normy týkajúce sa štruktúrovanej kabeláže? Považujete sa za experta? Skúste zodpovedať nasledovné otázky a možno budete sami prekvapený, koľko toho naozaj viete resp. neviete :).

 

Všetky informácie v tomto článku sa vzťahujú k norme ISO 11801 ed.2.2 z roku 2011. Normy ANSI/TIA (Severná Amerika) a CENELEC (Európa) sa mierne líšia, ale základné princípy zostávajú rovnaké.

 

1. ČASŤ - NÁVRH HORIZONTÁLNYCH PREPOJOV

 

Schémna nižie zobrazuje základný horizontálny metalický prepoj v zmysle normy obsahujúci 2 patch káble a permanent link. Norma umožňuje pridať konsolidačný bod a replikačný patch panel, čo znamená 2 ďalšie moduly RJ 45 a patch kábel, ale v tomto prípade s nimi nebudeme uvažovať. Takisto opomenieme využitie MUTOA.

 

Obrázok 1: Základná schema horizontálneho metalického prepoja v zmysle normy ISO 11801

 

Maximálna dĺžka kanála je 100m. Maximálna dĺžka permanent linku (horizontálneho káblu) je 90. Celková dĺžka patch káblov je maximálne 10m.

 

Otázka č.1: Aká je maximálna dĺžka patch káblu?
Patch kábel v serverovni (anglicky equipment cord) ani patch kábel na pracovnom mieste (work area cord) by nemal prekročiť dĺžku 5m. Nie je možné zvýšiť dĺžku jedného na 8m ak má druhý 2m.
Otázka č.2: Aká je minimálna dĺžka patch káblu?
Napriek tomu čo si vačšina ľudí z oboru myslí, norma definuje aj minimálnu dĺžku patch káblov. Minimálna dĺžka oboch patch káblov musí byť 1m. Napriek tomu, že norma použitie patch káblov kratších ako 1 m výslovne nezakazuje, jasne hovorí, že v matematických modeloch použítých ako podklad pre jej tvorbu sa s takýmito patch káblami neuvažovalo. Ak teda budú takéto patch káble použité, nie je možné garantovať prenosové parametre prenosového kanálu.
Otázka č.3: Ak všetky použité komponenty vyhovujú norme a sú nainštalované v interiéri (opäť v jej zmysle), permanent link má vždy dĺžku 90m. Je tento výrok pravdivý alebo nie?
Výrok nie je pravdivý. Norma jednoznačne hovorí, že všetky odporúčané vzdialenosti sú platné pri maximálnej prevádzkovej teplote 20°C. Pri vyšších teplotách je nutné vzdialenosť skrátiť.

Ako príklad si zoberme bezdrôtových prístupový bod (Wi-Fi) pripojený pomocou káblu Cat.5e U/UTP vedenom pod strechou vo výrobnom závode. Na takomto mieste môže v lete teplota ľahko vzrásť až na 50 °C. Ak k tomu pripočítame nárast teploty o 10°C sposobený napájaním o ktorom hovorí návrhrh štandardu PoE po 4-pároch 802.3bt, teplota sa priblíži k hraničným 60°C. Ak túto hodnotu dosadíme do vzorca uvedenom v norme, vypočítame, že maximálna dĺžka permanent linku je iba 72m! Prevádzková teplota prostredia je parameter s ktorým sa pri návrhu siete skoro nikdy neuvažuje.

 

 

2. ČASŤ - NÁVRH OPTICKÝCH CHRBTICOVÝCH PREPOJOV

 

Návrh chrbticových prepojov po optike je vo všeobecnosti omnoho komplexnejší ako návrh horizontálnych metalických prepojov. Do úvahy je nutné vziať množstvo premenných ako počet vlákien, vzdialenosť, typ káblu, atď

Norma ISO 11801 poskytuje iba všeobecné odporučenia a odkazuje na normy IEC týkajúce sa komponentov a merania.

 

Napríklad, o spôsobe merania hovorí ISO/IEC 14763-3.

Nasledovné otázky súvisia so všetkými ISO dokumentami, ktoré súvisia so štruktúrovanými kabelážami.

 

Obrázok 2: Schéma chrbticového prepoja v norme ISO 11801

 

Maximálna dĺžka, ktorú v LAN možeme využiť je 2000m. Všetky komponenty majú definované parametre a tolerované odchýlky.

 

Otázka č.4: Ak navrhnem chrbticovú sieť s certifikovanými komponentami, nainštalujem ich v súlade s normou, v dĺžke do 2000m a pri meraní mi vyjde pozitívny výsledok, tak potom všetky protokoly navrhnuté pre LAN budú na tejto sieti fungovať?
Bohužiaľ nie, chrbticové siete sú závislé na konkrétnych protokoloch, na rozdiel od horizontálnych prepojov. Znamená to, že súlad s normou nie je dostatočný. Chrbticová sieť musí byť navrhnutá tak, aby splnila požiadavky pre špecifický prenosový protokol.

Napráklad, aby bolo možné garantovať prenos 10GBase-SR, multimódová chrbticová sieť postavená na vláknach OM3 musí splniť aj nasledovné požiadavky:
  • Maximálna dĺžka prenosového kanálu 300m
  • Maximálny útlm 2,6 dB
Pozítvny výsledok po premeraní meracím prístrojom nie je postačujúci. Je nutné porovnať namerané parametre s požiadavkami protokolu.
Otázka č.5: Pri meraní optických prepojov je najvhodnejšie použiť optické patch káble ktoré budú použité v danej inštalácii pretože výsledky sú najbližšie k realite. Pravdivý alebo nepravdivý výrok?
Absolúte nepravdivý. Bežné patch káble, ktoré su v súlade s normami sú na kvalitatívnej úrovni, ktorá umožňuje podporu prenosových protokolov, ale nie sú dostatočne presné pre meranie. Pri meraní je nutné použiť na referenčné meracie patch káble. Ich Insertion loss je zhruba 4 až 8 krát nižší ako útlm bežných patch káblov.
Ak použijeme pri meraní bežné patch káble, na získané výsledky sa nemôžeme spoľahnúť.

 

 

 

3. ČASŤ - CHYBY CRC

<

Obrázok 3: Štrukúra rámka (frame) z “Ethernet Blue Book”

 

Úlohou štruktúrovaného kabelážneho systému je zabezpečenie komunikácie medzi zariadeniami. V dnešnej dobe prebieha väčšina komunikácie v prostredí LAN, najčastejšie pomocou protokolov fast Ethernet a Gigabit. Obidva sú súčasťou série štandardov IEEE 802.3 a fungujú na princípe posielania dát pomocou framov.

Zaužívaným predpokladom je, že aktívne zariadenia negenerujú chyby pri vytváraní framov. Tým pádom, ak sa pri dekódovaní zistí, že sú nejaké poškodené, museli sa poškodiť počas prenosu v prenosovom médiu – najčastejšie v krútenej dvoljinke.

Metóda ktorou sa kontroluje či framy prišli vporiadku sa nazýva CRC (Cyclic Redundancy Check) a spočíva v kontrole posledných 4 bitov frame. Nazývajú sa FCS (Frame Check Sequence). Vľavo je zobrazená štruktúra rámca zo základného dokumentu Ethernetu tzv. „Ethernet Blue Book“. CRC chyba (CRC error) jednoducho znamená, že informácia je poškodená a treba ju poslať znova. Vyšší počet CRC chýb sa prejaví v spomalení siete.

 

Otázka č.6: CRC chyby súvisia s kabelážami a nie sú žiadúcim javom. Ak kabeláž vyhovuje normám a je používaná v bežných podmienkach, budú sa objavovať CRC chyby?
Absolúte nepravdivý. Je to prekvapujúce, ale CRC chyby sa môžu vyskytovať aj v kabelážach, ktoré normám po všetkých stránkach vyhovujú. Podľa experimentov opísaných v marcovom vydaní žurnálu “BICSI Journal of Information technology System”*, kabelážny system kategórie 5e využitý na prenos Ethernetu pri 20°C vytváral CRC chyby. Ich výskyt by pri vyššej teplote samozrejme narastal. Experimenty ukázali, že tieto chyby je možno eliminovať pomocou použitia kvalitnejších komponentov s vyššou rezervou alebo použitím komponentov vyššej kategórie. Ani kabeláž, ktorá vyhovie minimálnym parametrom v normách , nie je zárukou, že pri komunikácii nebudú vznikať CRC chyby. 

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe