PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Nové označovanie optických a metalických káblov v zmysle ich reakcie na oheň (B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca)Od 1. 7. 2017 sú výrobcovia metalických i optických inštalačných káblov povinný označovať káble v súlade s Európskou legislatívou. Znamená to sprísnenie požiarnych predpisov stavieb a z toho vyplývajúce zvýšenie obstarávacích cien?

 

ČO SA MENÍ

 

Cieľom predmetného nariadenia CPR – Construction Products Regulation - UE 305/2011 je garancia voľného obehu tovarov v Európskej únii vďaka zadefinovaniu jednotného označovania všetkých trvalo zabudovaných stavebných výrobkov. Aj keď samotné elektrické či dátové káble sú zriedkavo príčinou požiaru, ak sa stanú jeho súčasťou sú rizikovým prvkom, lebo sa na stavbách nachádzajú vo veľkých množstvách a vo všetkých miestnostiach. Napriek tomu, že táto norma v platnosti už od roku 2011, do 30. 6. 2017 platilo prechodné obdobie, kedy mohli výrobcovia káblov dodávať káble aj pod pôvodným označením PVC, LSOH, LSFROH a podobne. Od 1. 7. 2017 sú povinní dodávať káble už len s novým označením, tzv. Euroclass triedou, od Aca po Fca. Veľké písmeno označuje triedu reakcie na oheň, doplnok ca znamená cable = kábel.

Overovanie parametrov pre jednotlivé triedy:
 
    ACA B1CA B2CA CCA DCA ECA FCA
Základná klasifikácia Množstvo vygenerovanej tepelnej energie Áno            
Šírenie plameňa   Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Uvoľňovanie tepla   Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Doplnková klasifikácia Tvorba dymu (s1, s1a, s1b, s2, s3)   Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Jedovaté plyny (a1, a2, a3)   Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Horiace častice (d0, d1, d2)   Áno Áno Áno Áno Nie Nie
Overovanie deklarovaných parametrov Certifikácia vzoriek nezávislou skúšobňou Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Pravidelný dozor a overovanie nezávislou skúšobňou Áno Áno Áno Áno Nie Nie Nie


Vysvetlenie základnej klasifikácie:
 
Trieda Reakcia na oheň Poznámka
ACA Nehorľavé Je skoro nemožné vyrobiť nehorľavý kábel pre dátovú komunikáciu
B1CA Rôzne úrovne šírenia plameňa a uvoľňovania tepla Dca je najnižšia trieda, pri ktorej nezávislá skúšobňa testuje a certifikuje všetky parametre. Vyššie triedy garantujú nižšiu rýchlosť šírenia plameňa a uvoľňovania tepla, ale ostatné parametra môžu byť rovnaké.
B2CA
CCA
DCA
ECA Minimálne overovanie Uvoľňovanie tepla nie je overované. Ďalšie parametre takisto nie sú overované. Rýchlosť šírenia plameňa je síce do určitej miery znížená, ale evakuácia osôb je obmedzená z dôvodu toxických výparov. Je to prvá úroveň káblov, ktorú overuje nezávislá skúšobňa.
FCA Bez overovania parametrov Táto trieda neposkytuje žiadne záruky. Neodporúčame používať.


Vysvetlenie doplnkovej klasifikácie (ďalšie parametre):
 
Horiace častice Definícia
Keďže je možné pomocou základnej a doplnkovej klasifikácie vytvoriť viac ako 200 kombinácii, je zrejmé že nie všetky typy káblov budú existovať.
 
Je dôležité si uvedomiť, že najnižšia doplnková klasifikácia každého typu znamená, že produkt v danom parametri nespĺňa žiadne požiadavky.
d0 Žiadne horiace častice
d1 Málo horiacich častíc
d2 Bez garancie parametrov
Tvorba dymu  
s1 Nízka dymivosť
s1a Veľmi pomalé šírenie dymu
s1b Pomalé šírenie dymu
s2 Priemerná dymivosť a šírenie dymu
s3 Bez garancie parametrov
Jedovaté plyny  
a1 Veľmi nízka kyslosť plynov
a2 Nízka kyslosť plynov
a3 Bez garancie parametrov

Výrobca musí deklarovať zhodu s predpísanou klasifikáciou nasledovným spôsobom:
  • Trieda reakcie na oheň musí byť uvedená na obale (krabica, alebo bubon) prípadne aj na samotnom kábli
  • Pre každý typ kábla musí výrobca vydať Vyhlásenie o parametroch (DoP) základe Certifikátu z nezávislej skúšobne (CoC)
Toto nariadenie sa netýka patch káblov, keďže sa jedná o pohyblivé prívody. Takisto sa netýka káblov do vonkajšieho prostredia (káble s PE plášťom).


ČO ZOSTÁVA NEZMENENÉ


Nariadenie CPR zároveň zavádza povinnosť jednotlivých členských štátov EU, definovať minimálnu požadovanú klasifikáciu káblov v pre jednotlivé typy stavieb či priestoroch v nich. A tu sa situácia začína značne líšiť. Na rozdiel od iných členských štátov, ktoré túto oblasť nemali alebo ešte stále nemajú upravenú, v Slovenskej republike máme viacero noriem či vyhlášok, ktoré túto oblasť presne upravujú. Základom je norma STN 92 0203 spoločne s vyhláškami Ministerstva vnútra č.94/2004 a č.225/2012, ktoré definujú minimálne požiadavky v špecifických úsekoch stavieb pre zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti celej stavby. Tieto normy či vyhlášky sú v platnosti už dlhšiu dobu, čiže môžeme povedať, že z tohto pohľadu od roku 2012 v oblasti metalickej či optickej kabeláže k sprísneniu požiadaviek neprišlo.

AKÉ KÁBLE TEDA POUŽIŤ?

Aké káble teda použiť? Ktorá klasifikácia je potrebná pre váš projekt?

Metalické a optické dátové káble triedy Aca pravdepodobne nikdy nebudú existovať a káble v triede B1ca budú extrémne drahé na výrobu.
Pre triedu B2ca triedu Cca sa vyžaduje pravidelná kontrola produktov nezávislou skúšobňou. Čiže okrem vyšších výrobných nákladov sa navyšujú aj náklady na certifikáciu. Použitie káblov týchto tried bude obmedzené iba na určité špecifické situácie (viac info nižšie v článku),
Pre káble najnižšej triedy Fca nie je možné garantovať žiadne parametre a i keď sa pre triedu Eca  overuje rýchlosť šírenia plameňa, neoverujú sa ďalšie parametre. Použitie káblov tejto triedy možno odporučiť iba v situáciách, keď nie sú vedené vo zväzkoch a tým pádom bude ich vplyv počas požiaru minimálny.
Logickou voľbou je teda použitie káblov triedy Dca, ktoré adekvátne reagujú na oheň a zároveň majú ďalšie parametre certifikované nezávislou skúšobňou.
Následne je nutné definovať doplnkovú klasifikáciu:

DYMIVOSŤ: klasifikácia s3 znamená, že kábel bude značne dymiť,  čiže sa jej treba jednoznačne vyhnúť. Napriek tomu, že klasifikácia s1 je najlepšia, nárast ceny je značne neproporcionálny. Kompromisom je klasifikácia s2, ktorá umožní osobám lokalizovať únikový východ v prípade požiaru.

JEDOVATOSŤ: Ak dym obsahuje jedovaté látky, osoby nemôžu dýchať, číže najlepšia klasifikácia a1 je povinnosťou v každom stavebnom projekte, v ktorom môže byť ohrozené zdravie väčšieho počtu osôb.

ČASTICE: Tento parameter je výrazne menej podstatný ako predchádzajúce. Káble sú väčšinou vedené mimo priameho dosahu: plechový káblový žľab v podhľade alebo v zdvojenej podlahe, inštalačná rúrka pod omietkou. Vďaka týmto bariéram nie sú unikajúce osoby akútne ohrozené. Najnižšia klasifikácia d2 je preto plne akceptovateľná.
 

AKO SPLNIŤ POŽIADAVKY NA POŽIARNE ÚSEKY V ZMYSLE STN 92 0203?

 

Norma STN 92 0203 definuje určité špecifické úseky (zhromaždovacie priestory, chránené únikové cesty...), v ktorých je nutné použiť kábel s najvyššou charakteristikou B2ca – s1, d1, a1. Ako najjednoduchšie riešenie sa javí použitie káblov s charakteristikou B2ca – s1, d1, a1 na celej stavbe, bez nutnosti zaoberať sa jednotlivými požiarnymi úsekmi. Avšak, s prihliadnutím na cenu a technické špecifiká sa tento spôsob javí ako značne problematický. Splnenie charakteristiky B2ca – s1, d1, a1 znamená 100 až 300-percentné navýšenie ceny oproti káblom Cat.5e, Cat.6, Cat.6A s plášťom LSOH, bežne používaným do 30.6.2017. Hrubšie žily AWG 23 zase spôsobia vrásky na čele všetkých čo na káble plánujú krimpovať samce. Prečo teda voliť tento spôsob, keď ho v konečno dôsledku nevyžaduje ani samotná norma či ďalšie vyhlášky? Existujú 2 podstatne efektívnejšie možnosti riešenia tejto situácie:
  1. Použitie káblov B2ca – s1, d1, a1 v daných špecifických úsekoch a v ostatných káble s nízkym rizikom požiaru, ale nižšou klasifikáciou napríklad Dca – s2, d2, a1.
  2. Vytvorenie samostatných požiarnych úsekov (napríklad sadrokartónových podhľadov s požiarnou odolnosťou) a opäť použitie káble s nízkym rizikom požiaru  nižšej klasifikácie (Dca – s2, d2, a1).
I keď sa dané riešenia môžu javiť ako mierne komplikované, treba si uvedomiť, že reálna potreba káblov s charakteristikou B2ca – s1, d1, a1 je max. 5% z celkovej potrebnej metráže.

K téme optických a metalických káblov v triede B2ca je dôležité pripomenúť, že farba plášťa týchto káblov nie je aktuálne platnými slovenskými ani európskymi normami upravená. I keď sú tieto káble často dodávané vo oranžovej farbe, je to len marketingové rozhodnutie výrobcov týchto káblov.


INÉ KRAJINY

 

Pri návrhu či realizácii projektu v iných krajinách treba mať na pamäti, že požadovaná klasifikácia sa môže značne líšiť. Ako príklad uvedieme 2 krajiny:
  • Španielsko:    Cca-s1b,d1,a1 pre všetky verejné budovy,    Dca-s2, d2, a2-pre súkromné budovy
  • Veľká Británia:    Cca-s1b,d1,a2
 

Záver:

 

Od 1. 7. 2017 sú všetky metalické i optické dátové káble dodávané spoločnosťou Legrand certifikované relevantným spôsobom, a trieda reakcie na oheň je uvedená na každom bubne a krabici. Prevažná väčšina optických aj metalických káblov Legrand má charakteristiku Dca-s2-d2-a1. Inštalačné káble B2ca v zmysle slovenských i európskych noriem nemajú definovanú farby plášťa. Ak máte záujem o Vyhlásenia o parametroch (DoP), napíšte nám na nižšie uvedenú emailovú adresu.

V prípade, že potrebujete poradiť aký typ káblu použiť vo vašom projekte, prípadne máte záujem o cenovú ponuku, rovnako použite túto adresu.
 

Lukáš Ondroušek, CDCDP
 

Business Development Manager,

Structured Cabling Solutions,

Czech and Slovak Republic
Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe