PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Meranie štruktúrovanej kabeláže

Úvod

 

Štruktúrovanú kabeláž ovplyvňujú najmä 2 aspekty: produkty a ich inštalácia. Aby bolo možné garantovať požadované prenosové parametre, obidva musia byť v súlade s normami. Či daná inštalácia tieto parametre naozaj dosiahla, zisťujeme na konci inštalačného procesu sériou meraní.

 

VIZUÁLNA KONTROLA

 

Prvým krokom je vizuálna kontrola parametrov, ktoré nedokáže zmerať merací prístroj.

 • Sú páry správne rozpletené? (maximálna dĺžka)

 • Bol plášť kábla v blízkosti konektorov odstránený správnym spôsobom?

 • Bol dodržaný minimálny polomer ohybu káblu?

 • Sú káble ochránené voči mechanickému poškodeniu? (uloženie v káblových trasách, ostré hrany....)

 • Sú káble ochránené voči elektromagnetickému rušeniu? (vyhýbanie sa fluorescenčným žiarivkám, vysokému napätiu....)

Ďalším krokom je kontrola zemnenia a vodivého pospojovania. Kabelážne systémy musia byť v súlade s elektroinštalačnými normami kvôli ochrane osôb (ochrana pre skratom, prepätiami...) a s normami týkajúcich sa dátových sietí kvôli ochrane signálu v kabeláži a aktívnych zariadeniach. Súlad s prvým typom noriem zabezpečí, že hocijaký prúd bude zvedený do zeme bez toho aby prechádzal cez osobu. Bežne majú túto problematiku na starosti oprávnení elektrikári, ktorí inštalujú uzemňovaciu sústavu.

Súladu s druhým typom noriem zabezpečí, že hocijaké vysokofrekvenčné rušenie bude odvedené tak, že prenášaný dátový signál zostane neporušený. Odporučiť možno:

 • Vizuálnu kontrolu veľkosti zemniacich vodičov (dostatočná veľkosť pre ochranu IT infraštruktúry)

 • Kontrolu kontinuity uzemnenia, vizuálnu aj meraním pomocou ohm-metra

 • Meranie pomocou voltmetra – maximálny rozdiel 1V medzi ľubovoľnými dvoma uzemnenými bodmi v objekte (vyžadované normami pred zapojením tieneného kabelážneho systému)

 • ...a v prípade tienených systémov vizuálnu kontrolu tienenia („fólie“), resp. jeho kontinuity v kabelážnom systéme

NASTAVENIE MERACIEHO PRÍSTROJA

A nakoniec, aby bolo možné zaručiť výsledok (a požiadať výrobcu o garančné záruky), je nutné premerať prenosové parametre. V praxi to znamená použiť certifikovaný merací prístroj - napríklad Triedy IIIe alebo lepší pre meranie systémov Triedy EA. Typickým príkladom je merací prístroj Fluke Networks DTX1800.

 

Takéto zariadenie je najprv nutné správne nastaviť:

 • Zadať NPV nainštalovaného káblu. Zvyčajne je napísané na kábli alebo v technickom liste.
 • Výber referenčnej normy: EN, ISO, TIA
 • Výber požadovaných prenosových parametrov: napríklad Trieda EA.
 • A nakoniec výber spôsobu merania: Permanent Link alebo Channel.

MERANIE PERMANENT LINK

Pri meraní PERMANENT LINKU sú obidva meracie prístroje (pre blízky koniec a vzdialený koniec) osadené adaptérmi s integrovanými patch káblami, ktorých prenosové parametre prístroje poznajú. Tým pádom dokážu zariadenia z nameraných hodnôt odčítať straty spôsobené patch káblami. Namerané hodnoty sú tým pádom prenosovými parametrami PERMANENT LINKU:

 

patch panel + kábel + zásuvka.

 

Na mieste je otázka, prečo merať nekompletný systém bez klasických patch káblov. Tu si pripomenieme, čo hovoria normy:

 

Vyhovujúci* PERMAMENT LINK + vyhovujúce* Patch káble = vyhovujúci* CHANNEL

*v súlade s relevatnými normami

 

Meranie PERMANENT LINKU nám poskytuje informácie o fixnej časti kabeláže. Ak nám merací prístroj ukáže PASS („Prešiel“) pre PERMANENT LINK, môžeme si byť istí, že kabelážny systém bude vždy (za použitia vyhovujúcich patch káblov) správne fungovať.

 

Tento spôsob merania je ideálny pre meranie nových inštalácií. Zároveň je jediným akceptovateľným testom pre inštalácie s 25-ročnou zárukou garantovanou Legrand-om.

 

MERANIE CHANNEL

 

Pri meraní CHANNEL sú obidva meracie prístroje (pre blízky koniec a vzdialený koniec) osadené adaptérmi s RJ45 portami. Slúžia na pripojenie klasických patch káblov. Meranie tým pádom pokryje kompletný prenosový kanál:

 

patch káble + patch panel + kábel + zásuvka + patch kábel

 

Výhodou tohto testu je, že zahŕňa kompletnú infraštruktúru medzi switchom a počítačom. Je možné preukázať, či určitá aplikácia bude správne prenášaná. Bohužiaľ, toto meranie je platné iba dovtedy, kým nevymeníme patch káble. Ak bude patch kábel poškodený (napríklad kolieskom kancelárskej stoličky) a vymenený, meranie je neplatné.

 

Ako dobrý príklad môže poslúžiť situácia, ak sa počítač nevie pripojiť na sieť. Meraním CHANNEL môžeme dostať 2 výsledky:

 • PASS („Prešiel“): znamená to, že pasívna časť kabeláže je v poriadku a problém je aktívnom zariadení.
 • FAIL (Neprešiel“): ak sme predtým úspešne premerali PERMANENT LINK znamená to, že sú chybné patch káble.

 

ZÁVER

 

Meranie je neoddeliteľným krokom každej novej inštalácie. Zahŕňa vizuálnu kontrolu ako aj kontrolu prenosových parametrov. Aby boli výsledky správne je nutné správne nastaviť merací prístroj.
Obidva spôsoby merania majú výhody, avšak účel ich použila sa značne líši:


Pre validáciu nových inštalácií je nutné použiť meranie PERMANENT LINK. Pre hľadanie problémov na existujúcej inštalácií využijeme meranie CHANNEL. Pre nové inštalácie sa meranie CHANNEL neodporúča, keďže výsledky merania strácajú platnosť pri výmene patch káblov. 

Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe